سقف های مشبک کناف

سقف مشبک کناف

سقف مشبک کناف

از شبکه سازه های سپری وتایل های گچی تشکیل می شوند.

شبکه مذکور بوسیله آویزهای قابل تنظیم به سقف اصلی متصل گردیده وسپس تایل های گچی، درون این شبکه قرار می گیرند.

مزایای سقف مشبک کناف :

سرعت اجرایی بالا
دسترسی آسان به فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب
تعمیر و نگهداری آسان
حذف رنگ آمیزی در صورت استفاده از صفحات پوشش دار می باشد

در این ساختار می توان از انواع صفحات موجود مانند صفحات سوراخ دار ( آکوستیک ) و ساده با پوشش و یا بدون پوشش استفاده کرد.

سازه های سپری شکل با فاصله محور تا محور 60cm جزء اصلی این ساختار را تشکیل می دهد که به وسیله آویز قابل تنظیم به سقف اصلی متصل می گردد.